15/07/2019

Rác thải nhựa: từ hữu hình đến vô hình

Theo kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Jenna Jambeck, mỗi năm có khoảng 4 tới 12 triệu tấn rác thải nhựa đổ ra biển, đây chính là hậu quả của những yếu kém trong quản lý rác thải ở các vùng tập trung dân cư ven biển.

Ở thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của Việt Nam với dân số hơn 8 triệu người, một chương trình nghiên cứu đã ra đời từ nhận thức của một chuyên gia nghiên cứu thuộc IRD – Viện nghiên cứu vì sự Phát triển của Pháp. Lần đầu tiên tác động của rác nhựa đến một con sông vùng nhiệt đới của một nước đang phát triển được nghiên cứu.

Đạo diễn : Jean-Michel BORÉ – IRD IMAGES
Với sự tham gia của Nguyễn Phương Anh – IRD Vietnam

Cố vấn khoa học :

  • Émilie STRADY, Nhà địa hóa môi trường nước UMR IGE – IRD / CARE
  • Kiểu Lê Thủy Chung, Giảng viên/cán bộ nghiên cứu Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu Khí (HCMUT) /CARE

Nguồn: IRD