20/08/2016

Quy định mượn sách về nhà đọc

  1. Tất cả các học sinh Tam Khôi đều được mượn sách về nhà đọc.
  2. Học sinh tự chọn sách từ tủ sách được đặt tại bàn ghi danh. Trước khi mượn, học sinh cần kiểm tra tình trạng sách và báo lại với ghi danh nếu sách bị hư hỏng.
  3. Sau khi chọn và kiểm tra sách, học sinh điền thông tin mượn và nộp tiền thế chân tại bàn ghi danh. Tiền thế chân là 50.000đ/quyển. Học sinh sẽ được hoàn lại tiền thế chân sau khi trả sách.
  4. Học sinh được lấy tối đa 01 cuốn sách cho một lần mượn. Thời hạn giữ sách tối đa là 14 ngày tính từ ngày mượn sách. Học sinh trả sách trễ hạn quá 03 ngày sẽ không được mượn sách về nhà nữa.
  5. Học sinh giữ gìn sách cẩn thận, không làm bẩn, quăn, rách, hư hoặc mất sách. Học sinh trả sách không nguyên vẹn hoặc làm mất sách sẽ bồi thường theo giá bìa của sách.

Trung tâm Tam Khôi