18-08-2015 03:13

Hành trình 60 giây trong ý nghĩ

18-08-2015 03:13

Hành trình 60 giây trong ý nghĩ

Video bao gồm 6 nghịch lý được sử dụng trong khoa học.

Tập hợp những lý thuyết về nghịch lý là tiền đề cho nhiều ngành khoa học khác nhau.

60second(1)