29-01-2021 01:17

Đừng giết chết ngôn ngữ của bạn

29-01-2021 01:17

Đừng giết chết ngôn ngữ của bạn

Một lí do hấp dẫn để dành tình yêu cho ngôn ngữ của chính chúng ta...

Tiếng Anh ngày càng trở thành một ngôn ngữ toàn cầu. Sử dụng nó được xem là một dấu hiệu của người hiện đại. Nhưng chúng ta đang mất gì khi bỏ lại tiếng mẹ đẻ? Suzanne Talhouk (nhà thơ, nhà hùng biện ngôn ngữ) đã cho thấy một lí do hấp dẫn để dành tình yêu cho ngôn ngữ của chính chúng ta và để trân trọng những gì nó có thể diễn đạt mà không ngôn ngữ nào khác có thể.

Nguồn: ted.com