04-03-2022 01:38

Đóng góp của những nhà khám phá nữ

04-03-2022 01:38

Đóng góp của những nhà khám phá nữ

Câu chuyện của những người phụ nữ không chấp nhận câu trả lời "không".  

Vào thời Victoria, gần như chẳng có người phụ nữ nào trở thành nhà khám phá. Tuy vậy một số rất ít những người phụ nữ thông minh, gan góc và dũng cảm đã tạo nên những đóng góp to lớn cho việc nghiên cứu các vùng lãnh thổ ít được biết đến trước đó. Courtney Stephens tìm hiểu  về 3 người phụ nữ: Marianne North, Mary Kingsley và Alexandra David-Néel, những người sẽ không chấp nhận câu trả lời "không" (và cho thấy vì sao chúng ta nên biết ơn vì họ đã không làm thế).

Nguồn: TED-ed