13/04/2021

Thân Vĩnh Nhật Minh

Cả 2 hoạt động chuyên đề thực hành khoa học và thi thử em đều thích. Vì thi thử giúp em có thêm kinh nghiệm trong kì thi tuyển sinh, còn chuyên đề thực hành khoa học giúp em cảm thấy việc học trở nên vui hơn.

THÂN VĨNH NHẬT MINH

HỌC SINH LỚP 10

31/12/2022
100% may mắn