13/04/2021

Phan Gia Hân

Học ở Tam Khôi thì em thích nhất là cơ sở vật chất đầy đủ để phục vụ cho việc học tập của học sinh chúng em. Tam Khôi giúp em củng cố lại kiến thức đã học và mở rộng thêm để làm được nhiều dạng bài tập.

PHAN GIA HÂN

HỌC SINH LỚP 12

31/12/2022
100% may mắn