Thời khóa biểu

V
Hai Ba Năm Sáu Bảy CN
V
T
A
L
T
T
A
H
L
T
A
L
T
H
T
A
H
L
T
T
H
T
Văn Hóa Anh Toán

12A1

Toán
 • Thứ 2 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 4 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 6 (18h00 – 19h30)

Từ 9/6/2023 – 26/6/2023

Cô Nguyễn Thị Ngọc Nga


Toán
 • Thứ 2 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 4 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 6 (18h00 – 19h30)

Từ 27/6/2023

Thầy Phạm Hữu Phước


Anh
 • Thứ 3 (9h35 – 11h05)
 • Thứ 5 (9h35 – 11h05)

Từ 9/6/2023 – 26/6/2023

 • Thứ 3 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 5 (18h00 – 19h30)

Từ 27/6/2023

Cô Lý Trương Thanh Tâm


 • Thứ 2 (16h15 – 17h45)
 • Thứ 4 (16h15 – 17h45)

Từ 9/6/2023 – 26/6/2023

 • Thứ 3 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 5 (19h35 – 21h05)

Từ 27/6/2023

Thầy Võ Văn Vương


Hóa
 • Thứ 2 (8h00 – 11h15)

Từ 9/6/2023 – 26/6/2023

 • Thứ 4 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 6 (19h35 – 21h05)

Từ 27/6/2023

Thầy Vương Hoàng Tân


Văn
 • Thứ 4 (8h00 – 11h15)

Từ 9/6/2023 – 26/6/2023

 • Thứ 7 (14h00 – 17h15)

Từ 27/6/2023

Thầy Nguyễn Phước Bảo Khôi


12A2

Anh
 • Thứ 2 (16h15 – 17h45)
 • Thứ 4 (16h15 – 17h45)

Từ 9/6/2023 – 26/6/2023

 • Thứ 2 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 4 (18h00 – 19h30)

Từ 27/6/2023

Cô Nguyễn Thị Thủy Tiên


 • Thứ 3 (8h00 – 9h30)
 • Thứ 5 (8h00 – 9h30)

Từ 9/6/2023 – 26/6/2023

 • Thứ 2 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 4 (19h35 – 21h05)

Từ 27/6/2023

Thầy Lầu Hà Sâm Quí


Toán
 • Thứ 3 (9h35 – 11h35)
 • Thứ 5 (9h35 – 11h35)
 • Thứ 7 (9h35 – 11h35)

Từ 9/6/2023 – 26/6/2023

 • Thứ 3 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 5 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 7 (18h00 – 19h30)

Từ 27/6/2023

Cô Nguyễn Thị Ngọc Nga


Hóa
 • Thứ 3 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 5 (19h35 – 21h05)

Cô Phạm Thị Thúy Hằng


Văn
 • Thứ 4 (8h00 – 11h15)

Từ 9/6/2023 – 26/6/2023

 • Chủ nhật (8h00 – 11h15)

Từ 27/6/2023

Thầy Nguyễn Phước Bảo Khôi


12A3

Toán
 • Học online
 • Thứ 6 (19h35 – 21h05)

Cô Tô Thị Hoàng Lan


Toán
 • Học online
 • Thứ 2 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 4 (19h35 – 21h05)

Thầy Trần Kế Tân