Thời khóa biểu

V
Hai Ba Năm Sáu Bảy CN
V
T
A
L
T
T
A
H
L
T
A
L
T
T
A
H
L
T
T
T
Văn Hóa Anh Toán

12A1

Toán
 • Thứ 2 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 4 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 6 (18h00 – 19h30)

Thầy Phạm Hữu Phước


Anh
 • Thứ 3 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 5 (18h00 – 19h30)

Cô Lý Trương Thanh Tâm


 • Thứ 3 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 5 (19h35 – 21h05)

Thầy Võ Văn Vương


Văn
 • Thứ 7 (14h00 – 17h15)

Thầy Nguyễn Phước Bảo Khôi


12A2

Anh
 • Thứ 2 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 4 (18h00 – 19h30)

Cô Nguyễn Thị Thủy Tiên


 • Thứ 2 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 4 (19h35 – 21h05)

Thầy Lầu Hà Sâm Quí


Toán
 • Thứ 3 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 5 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 7 (18h00 – 19h30)

Cô Nguyễn Thị Ngọc Nga


Hóa
 • Thứ 3 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 5 (19h35 – 21h05)

Cô Phạm Thị Thúy Hằng


Văn
 • Chủ nhật (8h00 – 11h15)

Thầy Nguyễn Phước Bảo Khôi


12A3

Toán
 • Học online
 • Thứ 2 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 4 (19h35 – 21h05)

Thầy Trần Kế Tân


Toán
 • Học online
 • Thứ 6 (19h35 – 21h05)

Cô Tô Thị Hoàng Lan