Thời khóa biểu

Hai Ba Năm Sáu Bảy CN
H
T
T
V
A
H
L
L
A
H
T
T
V
A
H
L
L
A
T
T
Văn Hóa Anh Toán

10A1

Hóa
 • Thứ 2 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 4 (18h00 – 19h30)

Cô Phạm Thị Thanh Trúc


Toán
 • Thứ 2 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 4 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 6 (19h35 – 21h05)

Thầy Phạm Hữu Phước


 • Thứ 3 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 5 (18h00 – 19h30)

Thầy Võ Văn Vương


Anh
 • Thứ 3 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 5 (19h35 – 21h05)

Cô Đoàn Thị Yến Nhi


10A2

Toán
 • Thứ 2 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 4 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 6 (18h00 – 19h30)

Thầy Phạm Chí Thành


Anh
 • Thứ 2 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 4 (19h35 – 21h05)

Cô Đặng Ánh Như


Hóa
 • Thứ 3 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 5 (18h00 – 19h30)

Cô Trương Thị Quỳnh Như


 • Thứ 3 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 5 (19h35 – 21h05)

Thầy Mai Hữu Tuấn


10A3

Văn
 • Thứ 2 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 4 (19h35 – 21h05)

Cô Trần Ngọc Ánh Linh