Thời khóa biểu

L
Hai Ba Năm Sáu Bảy CN
H
T
A
T
L
H
V
A
H
T
A
T
L
H
V
A
T
T
Văn Hóa Anh Toán

11A1

Toán
 • Thứ 2 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 4 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 6 (18h00 – 19h30)

Thầy Phạm Chí Thành


Anh
 • Thứ 2 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 4 (19h35 – 21h05)

Thầy Đào Vũ Trí


Hóa
 • Thứ 3 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 5 (18h00 – 19h30)

Cô Huỳnh Ngọc Linh


Văn
 • Thứ 3 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 5 (19h35 – 21h05)

Cô Đặng Trần Kim Liên


 • Chủ nhật (8h00 – 11h15)

Thầy Trần Tấn Phú


11A2

Hóa
 • Thứ 2 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 4 (18h00 – 19h30)

Cô Phạm Thị Thanh Trúc


Toán
 • Thứ 2 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 4 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 6 (19h35 – 21h05)

Thầy Phạm Hữu Phước


 • Thứ 3 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 5 (18h00 – 19h30)

Thầy Võ Văn Vương


Anh
 • Thứ 3 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 5 (19h35 – 21h05)

Cô Khương Thị Quỳnh Nhi