Thời khóa biểu

V
Hai Ba Năm Sáu Bảy CN
V
T
A
L
A
T
H
L
T
A
L
H
A
T
H
L
T
A
H
T
Văn Hóa Anh Toán

12A1

Toán
 • Thứ 2 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 4 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 6 (18h00 – 19h30)

Từ 14/06 – 01/07/2022

Cô Tô Thị Hoàng Lan


Toán
 • Thứ 2 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 4 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 6 (18h00 – 19h30)

Từ 02/07/2022

Thầy Phạm Hữu Phước


 • Thứ 2 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 4 (19h35 – 21h05)

Thầy Lầu Hà Sâm Quí


Anh
 • Thứ 3 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 5 (18h00 – 19h30)

Cô Lý Trương Thanh Tâm


Hóa
 • Online
 • Thứ 3 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 5 (19h35 – 21h05)

Thầy Nguyễn Bình Nguyên


Văn
 • Thứ 6 (8h30 – 11h30)

Từ 14/06 – 01/07/2022

 • Thứ 7 (14h00 – 17h15)

Từ 02/07/2022

Thầy Nguyễn Phước Bảo Khôi


12A2

Anh
 • Thứ 2 (16h00 – 17h30)
 • Thứ 4 (16h00 – 17h30)

Từ 14/06 – 01/07/2022

 • Thứ 2 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 4 (18h00 – 19h30)

Từ 02/07/2022

Cô Nguyễn Thị Thủy Tiên


Toán
 • Thứ 3 (14h30 – 16h00)
 • Thứ 5 (14h30 – 16h00)
 • Thứ 7 (14h30 – 16h00)

Từ 14/06 – 01/07/2022

 • Thứ 3 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 5 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 7 (18h00 – 19h30)

Từ 02/07/2022

Cô Nguyễn Thị Ngọc Nga


 • Thứ 3 (16h00 – 17h30)
 • Thứ 5 (16h00 – 17h30)

Từ 14/06 – 01/07/2022

 • Thứ 3 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 5 (19h35 – 21h05)

Từ 02/07/2022

Thầy Võ Văn Vương


Hóa
 • Thứ 2 (8h30 – 10h00)
 • Thứ 5 (8h30 – 10h00)

Từ 14/06 – 01/07/2022

 • Thứ 4 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 6 (19h35 – 21h05)

Từ 02/07/2022

Thầy Vương Hoàng Tân


Văn
 • Chủ nhật (8h00 – 11h15)

Thầy Nguyễn Phước Bảo Khôi


12A3

Anh
 • Thứ 6 (18h00 – 21h05)

Từ 14/06 – 01/07/2022

Thầy Đào Vũ Trí


Anh
 • Thứ 6 (18h00 – 21h05)

Từ 02/07/2022

Cô Nguyễn Thị Mai Phượng