Thời khóa biểu

L
Hai Ba Năm Sáu Bảy CN
A
L
T
H
T
T
H
A
V
L
T
H
T
T
H
A
V
A
T
T
T
Văn Hóa Anh Toán

10A1

Anh
 • Thứ 2 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 6 (18h00 – 19h30)

Cô Đặng Ánh Như


Toán
 • Thứ 2 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 4 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 6 (19h35 – 21h05)

Thầy Phạm Chí Thành


Hóa
 • Thứ 3 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 5 (18h00 – 19h30)

Cô Trương Thị Quỳnh Như


Văn
 • Thứ 3 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 5 (19h35 – 21h05)

Thầy Nguyễn Phước Bảo Khôi


 • Chủ nhật (8h00 – 11h15)

Cô Trần Thị Diễm Hương


10A2

 • Thứ 2 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 4 (18h00 – 19h30)

Thầy Lầu Hà Sâm Quí


Hóa
 • Thứ 2 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 4 (19h35 – 21h05)

Cô Phạm Thị Thanh Trúc


Toán
 • Thứ 3 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 5 (18h00 – 19h30)

Cô Tô Thị Hoàng Lan


Toán
 • Thứ 7 (18h00 – 19h30)

Thầy Trần Kế Tân


Anh
 • Thứ 3 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 5 (19h35 – 21h05)

Cô Đoàn Thị Yến Nhi


10A3

Toán
 • Online
 • Thứ 2 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 4 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 6 (18h00 – 19h30)

Cô Tô Thị Hoàng Lan