Thời khóa biểu

Hai Ba Năm Sáu Bảy CN
V
T
A
V
H
T
L
S
T
A
H
V
H
T
L
S
T
V
H
T
A
Văn Hóa Anh Toán

12A1

Anh
 • Thứ 2 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 4 (18h00 – 19h30)

Cô Nguyễn Thị Thủy Tiên


Toán
 • Thứ 3 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 5 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 7 (18h00 – 19h30)

Cô Nguyễn Thị Ngọc Nga


Sinh
 • Thứ 3 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 5 (19h35 – 21h05)

Private: Thầy Nguyễn Thiện Phú


Văn
 • Thứ 6 (18h00 – 21h05)

Thầy Nguyễn Phước Bảo Khôi


Hóa
 • Thứ 4 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 6 (19h35 – 21h05)

Thầy Vương Hoàng Tân


12A2

Toán
 • Thứ 2 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 4 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 6 (18h00 – 19h30)

Thầy Phạm Hữu Phước


Hóa
 • Thứ 3 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 5 (18h00 – 19h30)

Thầy Trương Tấn Phát


 • Thứ 3 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 5 (19h35 – 21h05)

Thầy Võ Văn Vương


Văn
 • Thứ 7 (14h00 – 17h15)

Thầy Nguyễn Phước Bảo Khôi


Anh
 • Thứ 7 (18h00 – 21h05)

Cô Nguyễn Thị Mai Phượng


12A3

Văn
 • Thứ 3 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 5 (18h00 – 19h30)

Thầy Nguyễn Phước Bảo Khôi