Thời khóa biểu

Hai Ba Năm Sáu Bảy CN
A
V
T
L
H
L
H
A
T
A
T
L
H
L
H
A
T
V
T
T
Văn Hóa Anh Toán Sinh

11A1

Anh
 • Thứ 2 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 4 (18h00 – 19h30)

Thầy Đào Vũ Trí


Hóa
 • Thứ 2 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 4 (19h35 – 21h05)

Cô Phạm Thị Thanh Trúc


 • Thứ 3 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 5 (18h00 – 19h30)

Thầy Trần Tấn Phú


Toán
 • Thứ 3 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 5 (19h35 – 21h05)

Cô Tô Thị Hoàng Lan


Toán
 • Thứ 7 (19h35 – 21h05)

Cô Phan Ngọc Yến


11A2

Toán
 • Thứ 2 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 4 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 6 (18h00 – 19h30)

Thầy Phạm Chí Thành


 • Thứ 2 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 4 (19h35 – 21h05)

Cô Trần Thị Diễm Hương


Hóa
 • Thứ 3 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 5 (18h00 – 19h30)

Cô Nguyễn Thị Thanh Thúy


Anh
 • Thứ 3 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 5 (19h35 – 21h05)

Cô Lý Trương Thanh Quế


11A3

Văn
 • Thứ 2 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 6 (18h00 – 19h30)

Thầy Trần Ngọc Thuận