Thời khóa biểu

L
Hai Ba Năm Sáu Bảy CN
T
H
A
T
V
L
A
H
T
H
A
T
L
A
H
T
T
V
Văn Hóa Anh Toán

10A1

Hóa
 • Thứ 2 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 4 (18h00 – 19h30)

Cô Phạm Thị Thanh Trúc


Toán
 • Thứ 2 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 4 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 6 (19h35 – 21h05)

Thầy Phạm Hữu Phước


Anh
 • Thứ 3 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 5 (18h00 – 19h30)

Private: Cô Huỳnh Anh Thư


 • Chủ nhật (8h00 – 11h15)

Thầy Trần Tấn Phú


10A2

Toán
 • Thứ 2 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 4 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 6 (18h00 – 19h30)

Cô Tô Thị Hoàng Lan


Anh
 • Thứ 2 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 4 (19h35 – 21h05)

Thầy Đào Vũ Trí


 • Thứ 3 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 5 (18h00 – 19h30)

Thầy Võ Văn Vương


Hóa
 • Thứ 3 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 5 (19h35 – 21h05)

Thầy Trương Tấn Phát


10A3

Văn
 • Thứ 2 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 6 (19h35 – 21h05)

Private: Thầy Trần Ngọc Thuận