Thời khóa biểu

Hai Ba Năm Sáu Bảy CN
T
A
T
A
T
V
T
V
T
A
T
V
T
A
T
T
Văn Hóa Anh Toán

9A1

Anh
 • Thứ 2 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 6 (19h35 – 21h05)

Cô Đặng Ánh Như


Toán
 • Thứ 3 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 5 (18h00 – 19h30)

Cô Tô Thị Hoàng Lan


Toán
 • Thứ 7 (18h00 – 19h30)

Cô Phan Ngọc Yến


Văn
 • Thứ 4 (18h00 – 21h05)

Thầy Trần Lê Duy


9A2

Toán
 • Thứ 2 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 4 (18h00 – 19h30)

Cô Nguyễn Thị Ngọc Nga


Toán
 • Thứ 6 (18h00 – 19h30)

Cô Trương Thị Lệ Hà


Anh
 • Thứ 3 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 5 (18h00 – 19h30)

Cô Lý Trương Thanh Quế


Văn
 • Thứ 3 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 5 (19h35 – 21h05)

Thầy Nguyễn Phước Bảo Khôi


9A3

Toán
 • Thứ 2 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 4 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 6 (19h35 – 21h05)

Cô Phan Ngọc Yến