09/03/2020

Hướng dẫn ôn tập môn Toán

Nội dung ôn tập cho học sinh các lớp Toán từ hôm nay đến 1/3/2020:

Lớp Toán 9A1:

 • 3/2 – 9/2: Xem và tải nội dung tại đây.
 • 17/2 – 1/3:
  • Tài liệu 1 (Lý thuyết và bài tập đại số): Xem và tải nội dung tại đây.
  • Tài liệu 2 (Bài tập đại số): Xem và tải nội dung tại đây.
  • Tài liệu 3 (Bài tập hình học): Xem và tải nội dung tại đây.

Lớp Toán 9A2:

 • 3/2 –  9/2:
  • Hình Học: Học thuộc các định lí từ bài Góc ở tâm đến bài Góc có đỉnh bên trong đường tròn. Xem lại các dạng bài tập đã làm.
  • Đại số : Xem lại các bài tập về giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng. Giải toán bằng cách lập hệ phương trình.
  • Học sinh có thể làm các dạng bài tập này trong đề cương của trung tâm hoặc đề cương riêng của trường.
 • 17/2 – 1/3:
  • Xem và tải nội dung tại đây
  • Học sinh làm chuyên đề 1 và 2 , hoàn thành các nội dung đã học trong phần Hình học.

Lớp Toán 9A3:

 • 3/2 – 9/2:
  • Đại số: HS giải lại các bài hệ phương trình bằng phương pháp cộng, phương pháp thế (bài tập trang 30 đến 32), phương trình bậc 2 (bài tập trang 44, 45), làm lại các bài toán thực tế trang 34 đến 38.
  • Hình học: Bài 8, 10, 11, 12 trang 100 tài liệu Tam Khôi.
 • 17/2 – 23/2:
  • Sử dụng tài liệu của trung tâm
  • Đại số: Làm cái bài tập trong đề thi HK2  theo thứ tự như sau:
   Trang 157: đề quận 3, bài 1, 2
   Trang  159: đề quận 6, câu 1 và 3
   Trang 166: đề quận Phú Nhuận,  bài 1 và 2
   Trang 169: đề quận 3, bài 1 và 2
   Trang 170: đề quận 5, câu 1 và 2
  • Hình học:
   Làm bài 10,11,12, 17 trang 68
   Bài 1,2,7,8 trang 70
 • 24/2 – 1/3:
  • Hình học:
   Bài 5 (trang 128), bài 4, 6 (trang 129) 
   Bài 4, 5 (trang 130), bài 4 (trang 133), bài 3, 5 (trang 135)
    

Lớp Toán 9C1:

 • 3/2 – 9/2: Làm bài 8, 10, 11, 12 trang 100 (tài liệu Tam Khôi).
 • 17/2 – 23/2: sử dụng tài liệu Tam Khôi
  • Làm bài 10,11,12, 17 trang 68
  • Bài 1,2,7,8 trang 70 
 • 24/2 – 1/3:
  • Bài 5 (trang 128), bài 4, 6 (trang 129)
  • Bài 4, 5 (trang 130), bài 4 (trang 133), bài 3, 5 (trang 135)

Lớp Toán 10A1:

 • 3/2 – 9/2:
  • Đại số: Xem lại công thức và các dạng bài tập về bất phương trình chứa căn, bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
  • Hình Học: Xem lại các dạng bài tập về viết phương trình đường thẳng (phương trình các cạnh , đường cao, trung tuyến, trung trực), khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng, góc giữa hai đường thẳng.
  • Học sinh có thể làm các dạng bài tập này trong đề cương của trung tâm hoặc đề cương riêng của trường.
 • 17/2 – 1/3: Học sinh sử dụng tài liệu Tam Khôi:
  • Làm bài 1, 2 trang 73,74,
  • Làm bài bài 12, 13 tr 76
  • Làm bài 11 – 15 trang 138, 139

Lớp Toán 10A2: 

Lớp Toán 10C1:

 • 3/2 – 9/2:
  • Hình học: bài 15, 26, 27, 28 (a,b) trang 129,130 + bài 9,10,11, 12, 18 trang 138, 139 tài liệu Tam Khôi.
  • Đại số: bài tập từ trang 66 đến 72.
  • Lượng giác: Hệ thức lượng giác cơ bản: 6 công thức (trang 82), công thức cộng trang 88, bài tập trong 2 nội dung.
 • 17/2 – 23/2:
  • Lượng giác: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.
  • Hình học:
   Làm bài 7, 8, 9 trang 131 (tài liệu Tam Khôi)

   Làm bài 13, 14 trang 139 (tài liệu Tam Khôi)

   Học sinh chụp hình bài giải, gửi về email contact@tamkhoi.edu.vn trước 23/2/2020
 • 24/2 – 1/3:
  • Hình học:
   Bài 4, 5 (trang 171 – Đề 31),
   Bài 1, 2, 3 (câu 1, 2), 4 (trang 173 – Đề 36).

   Học sinh chụp hình bài giải, gửi về email contact@tamkhoi.edu.vn trước 1/3/2020

Lớp Toán 10C2

 • 3/2 – 9/2: Làm 4 đề đầu Mục “Đề kiểm tra giữa HK2” trong giáo trình.
 • 17/2 – 1/3:
  • Làm các đề 29, 30, 31, 32, 33, 34 (từ trang 170 đến trang 172) vào tập (tập học ở Tam Khôi hay tập riêng đều được. Học sinh có thể làm ra giấy đôi để lưu trữ làm tài liệu ôn tập).
  • Học sinh nộp bài lại cho giáo viên chấm tại lớp vào ngày đầu tiên đi học lại và lần lượt lên bảng trình bày lại.

Lớp Toán 11A1

 • 3/2 – 9/2: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.
 • 17/2 – 23/2: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.
 • 24/2 – 1/3: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.

Lớp Toán 11A2

 • Đại số: Ôn lại lý thuyết và bài tập Giới hạn dãy số
 • Hình học: Ôn lại lý thuyết và bài tập Đường thẳng vuông góc mặt phẳng

Lớp Toán 11C1

 • 3/2 – 9/2: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.
 • 17/2 – 23/2: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.
 • 24/2 – 1/3: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.
 • 9/3 – 16/3: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.

Lớp Toán 11C2:

 • 3/2 – 9/2:
  • Đại số: Ôn tập lại giới hạn từ trang 66 đến 80, làm lại các bài tập cũ.
  • Hình học: Ôn tập lại lý thuyết phần đường thẳng vuông góc với mặt phẳng; góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Rèn luyện các bài tập: Ví dụ 2, Ví dụ 7 và bài 9 trang 166, 167, 168.
 • 17/2 – 1/3: 
  • Giải tích: Xem và tải nội dung bài tập tại đây. (17/2 – 23/2)
  • Hình học: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.

Lớp Toán 12A1

 • Đại số: Ôn lại lý thuyết và bài tập Nguyên hàm 
 • Hình học: Ôn lại lý thuyết và bài tập Hình học không gian Oxyz

Lớp Toán 12A2 + Lớp Toán 12C2:

 • 3/2 – 9/2: Làm 4 đề đầu Mục “Đề kiểm tra giữa HK2” trong giáo trình.
 • 17/2 – 1/3:
  • Làm các đề 7, 8, 9, 10, 11 (từ trang 185 đến trang 199) ra giấy đôi.
  • Phần trắc nghiệm: các câu nhìn vào là chọn được đúng đáp án thì chỉ ghi đáp án, các câu cần tính toán thì ghi đáp án kèm trình bày lời giải ngắn gọn. Hình vẽ dùng thước hay vẽ tay đều được.
  • Phần tự luận: trình bày đầy đủ.
  • Học sinh nộp bài trực tiếp cho ghi danh vào ngày đầu  tiên đi học lại.