11/03/2020

Hướng dẫn ôn tập môn Tiếng Anh

Nội dung ôn tập cho học sinh các lớp Tiếng Anh từ hôm nay đến 1/3/2020:

Lớp Anh 9A1:

 • 3/2 – 9/2:
  • Ôn tập Unit 6, 7, 8. Chuẩn bị cho bài Kiểm tra của giáo viên tuần đầu vào học ở Tam Khôi.
  • Xem trước bài tập cho Unit 8 (test 1 và test 2).
 • 17/2 – 1/3:
  • Ôn tập Units 6, 7 & 8 để chuẩn bị cho bài Kiểm tra của giáo viên.
  • Làm Practice Test 1 & Practice Test 2 của Unit 8 (đã gửi nội dung từ 3/2 – 9/2)
  • Tra từ vựng Unit 9 (Xem và tải nội dung tại đây)
  • Grammar Unit 9: Ôn tập lại Relative Clauses (Mệnh đề Quan hệ) trong tài liệu Grammar Unit 8
  • Làm Practice Test Unit 9 (Xem và tải nội dung tại đây)

Lớp Anh 9A2:

 • 3/2 – 9/2:
  • Test 1: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.
  • Test 2: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.
 • 17/2 – 1/3:
  • Học thuộc từ vựng Unit 6 – 9
  • Hoàn thành bài tập (có đáp án trong file): Xem và tải nội dung bài tập tại đây

Lớp Anh 9C1:

 • 3/2 – 9/2: Ôn và làm lại bài tập Unit 6, 7, 8
 • 17/2 – 1/3: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.

Lớp Anh 10A1:

 • 3/2 – 9/2:
  • Ôn tập hai Unit 9, 10
  • Xem và tải nội dung bài tập tại đây.
 • 17/2 – 23/2: Học sinh hoàn thành các nội dung sau:
  • Tài liệu 1: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.
  • Tài liệu 2: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.
 • 24/2 – 1/3: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.
 • 9/3 – 15/3: Xem và tải nội dung lí thuyết, bài tập tại đây.

Lớp Anh 10A2:

 • 3/2 – 9/2: Ôn và làm lại bài tập Unit 9, 10, 11
 • 17/2 – 1/3: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.

Lớp Anh 10C1:  

 • 3/2 – 9/2:
  • Học từ vựng thuộc hai Unit 9, 10
  • Ôn cấu trúc ngữ pháp Conditional Sentences (câu điều kiện).
  • Xem và tải nội dung bài tập tại đây.
 • 17/2 – 1/3:
  • Ôn từ vựng Unit 10  
  • Ôn cấu trúc ngữ pháp Passive voice (câu bị động)
  • Xem và tải nội dung bài tập tại đây.

Lớp Anh 11A1

 • 3/2 – 9/2:
  • Ôn tập Unit 9 và 10. Chuẩn bị cho bài Kiểm tra của giáo viên tuần đầu vào học ở Tam Khôi.
  • Xem trước từ vựng Unit 11 tại đây.
 • 17/2 – 1/3:
  • Ôn tập Units 9 & 10 để chuẩn bị cho bài kiểm tra của giáo viên.
  • Tra Vocabulary Unit 11 (đã gửi nội dung từ 3/2 – 7/2)
  • Grammar Unit 11: Ôn tập Reduced Relative Clauses (Mệnh đề Quan hệ Rút gọn) từ tài liệu HKI và tài liệu Grammar Units 9 & 10
  • Làm Practice Test 1Practice Test 2 của Unit 11

Lớp Anh 11A2:

 • 3/2 – 9/2: Ôn và làm lại bài tập Unit 9, 10, 11
 • 17/2 – 1/3: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.

Lớp Anh 11C1

 • 3/2 – 9/2:
  • Học từ vựng thuộc hai Unit 9, 10
  • Ôn các thì trong tiếng Anh, cấu trúc ngữ pháp Relative Clause (mệnh đề quan hệ)
  • Xem và tải nội dung bài tập tại đây.
 • 17/2 – 1/3:
  • Ôn từ vựng unit 9, 10, 11
  • Ôn cấu trúc ngữ pháp Relative Clause (mệnh đề quan hệ) gồm: 
   • Defining and Non-defining Relative Clause (Mệnh đề quan hệ xác định và không xác định)
   • Relative Pronouns with prepositions (Đại từ quan hệ có giới từ)
   • Relative clause replaced by participles and to infinitive (Mệnh đề quan hệ thay thế bằng phân từ và động từ nguyên mẫu có to)
  • Tài liệu 1: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.
  • Tài liệu 2: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.

Lớp Anh 12A1:

 • 3/2 – 9/2:
  • Ôn tập bài Unit 10
  • Xem trước Unit 11 tại đây.
 • 17/2 – 1/3: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.

Lớp Anh 12A2: 

 • 3/2 -9/2: Học sinh ôn tập các nội dung sau:
  • Modal Verbs (động từ khiếm khuyết)
  • Passive Voice (thể bị động)
  • Từ vựng bài 10
 • 17/2 – 23/2:
  • Tải liệu 1: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.
  • Tài liệu 2: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.
 • 24/2 – 1/3:
  • Tải liệu 1: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.
  • Tài liệu 2: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.

Lớp Anh 12C1

 • 3/2 – 9/2: Ôn và làm lại bài tập Unit 10, 11
 • 17/2 – 1/3: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.
31/12/2022
100% may mắn