Monthly Archives: February 2020

Hướng dẫn học và ôn tập từ 18/2/2020 – 1/3/2020

Nội dung học và ôn tập theo môn học dành cho học sinh Tam Khôi từ 18/2/2020 – 1/3/2020:

📐 TOÁN: http://tamkhoi.edu.vn/huong-dan-on-tap-mon-toan/

🌡 VẬT LÝ: http://tamkhoi.edu.vn/huong-dan-on-tap-mon-vat-ly/

HÓA HỌC: http://tamkhoi.edu.vn/huong-dan-on-tap-mon-hoa-hoc/

🔬 NGỮ VĂN và SINH HỌC: http://tamkhoi.edu.vn/huong-dan-on-tap-mon-ngu-van-va-sinh-hoc/

📚 TIẾNG ANH: http://tamkhoi.edu.vn/huong-dan-on-tap-mon-tieng-anh/

Hướng dẫn ôn tập môn Ngữ văn và Sinh học

Nội dung ôn tập cho học sinh các lớp Ngữ văn và Sinh học từ hôm nay đến 1/3/2020:

Lớp Văn 9A1: 

 • 3/2 – 9/2:
 • 17/2 – 1/3: 
  • Xem và tải nội dung tại đây.
  • Tiếng Việt: 
   Ôn lại khái niệm: khởi ngữ, các thành phần biệt lập, liên kết câu và liên kết đoạn văn, nghĩa tường minh và hàm ý.
   Bài tập: Hoàn thành các bài tập của bài Ôn tập tiếng Việt (SGK Ngữ văn tr.109-111), Tổng kết về ngữ pháp (SGK Ngữ văn tr. 130-134)

Lớp Văn 9A2: 

 • 3/2 – 9/2:
  • Xem bài phần tiếng Việt: Nghĩa tường minh và hàm ý
  • Đề luyện tâp: Xem và tải nội dung tại đây.
 • 17/2 – 1/3: Xem và tải nội dung tại đây.

Lớp Văn 9C1:

 • 3/2 – 9/2:
  • Xem lại lí thuyết và bài tập bài Khởi ngữ
  • Xem lại lí thuyết và bài tập bài Các thành phần biệt lập
 • 17/2 – 1/3:
  • Học sinh học thuộc thơ và xem lại nội dung phân tích bài Mùa xuân nho nhỏ.
  • Học sinh học thuộc thơ và xem lại nội dung phân tích bài Viếng lăng Bác.

Lớp Văn 10A3:

 • 3/2 – 9/2:
  • Đọc bài: Chuyện chức phán sự đền Tản Viên – Nguyễn Dữ
  • Tóm tắt tác phẩm
  • Trả lời các câu hỏi phần đọc hiểu văn bản trong sách giáo khoa
 • 17/2 – 1/3: Xem và tải nội dung tại đây.

Lớp Văn 11A1

 • 3/2 – 9/2:
  • Đọc và học thuộc bài thơ: Tràng Giang – Huy Cận
  • Trả lời các câu hỏi phần đọc hiểu văn bản trong sách giáo khoa
 • 17/2 – 1/3: Xem và tải nội dung tại đây.

Lớp Văn 12A1 + Văn 12A2 + Văn 12A3:

 • 3/2 – 9/2: Đề luyện tâp: Xem và tải nội dung tại đây.
 • 17/2 – 1/3: Học sinh đọc các bài Vợ chồng A Phủ, Vợ nhặt trong cuốn TÓM TẮT KIẾN THỨC, KĨ NĂNG.

Lớp Sinh 12A1: 

 • 3/2 – 9/2: Làm bài tập trong tài liệu giáo viên đã phát.
 • 17/2 – 1/3: Xem và tải nội dung tại đây.
 • 2/3 – 15/3: Xem và tải nội dung tại đây.

Hướng dẫn ôn tập môn Tiếng Anh

Nội dung ôn tập cho học sinh các lớp Tiếng Anh từ hôm nay đến 1/3/2020:

Lớp Anh 9A1:

 • 3/2 – 9/2:
  • Ôn tập Unit 6, 7, 8. Chuẩn bị cho bài Kiểm tra của giáo viên tuần đầu vào học ở Tam Khôi.
  • Xem trước bài tập cho Unit 8 (test 1 và test 2).
 • 17/2 – 1/3:
  • Ôn tập Units 6, 7 & 8 để chuẩn bị cho bài Kiểm tra của giáo viên.
  • Làm Practice Test 1 & Practice Test 2 của Unit 8 (đã gửi nội dung từ 3/2 – 9/2)
  • Tra từ vựng Unit 9 (Xem và tải nội dung tại đây)
  • Grammar Unit 9: Ôn tập lại Relative Clauses (Mệnh đề Quan hệ) trong tài liệu Grammar Unit 8
  • Làm Practice Test Unit 9 (Xem và tải nội dung tại đây)

Lớp Anh 9A2:

 • 3/2 – 9/2:
  • Test 1: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.
  • Test 2: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.
 • 17/2 – 1/3:
  • Học thuộc từ vựng Unit 6 – 9
  • Hoàn thành bài tập (có đáp án trong file): Xem và tải nội dung bài tập tại đây

Lớp Anh 9C1:

 • 3/2 – 9/2: Ôn và làm lại bài tập Unit 6, 7, 8
 • 17/2 – 1/3: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.

Lớp Anh 10A1:

 • 3/2 – 9/2:
  • Ôn tập hai Unit 9, 10
  • Xem và tải nội dung bài tập tại đây.
 • 17/2 – 23/2: Học sinh hoàn thành các nội dung sau:
  • Tài liệu 1: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.
  • Tài liệu 2: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.
 • 24/2 – 1/3: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.
 • 9/3 – 15/3: Xem và tải nội dung lí thuyết, bài tập tại đây.

Lớp Anh 10A2:

 • 3/2 – 9/2: Ôn và làm lại bài tập Unit 9, 10, 11
 • 17/2 – 1/3: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.

Lớp Anh 10C1:  

 • 3/2 – 9/2:
  • Học từ vựng thuộc hai Unit 9, 10
  • Ôn cấu trúc ngữ pháp Conditional Sentences (câu điều kiện).
  • Xem và tải nội dung bài tập tại đây.
 • 17/2 – 1/3:
  • Ôn từ vựng Unit 10  
  • Ôn cấu trúc ngữ pháp Passive voice (câu bị động)
  • Xem và tải nội dung bài tập tại đây.

Lớp Anh 11A1

 • 3/2 – 9/2:
  • Ôn tập Unit 9 và 10. Chuẩn bị cho bài Kiểm tra của giáo viên tuần đầu vào học ở Tam Khôi.
  • Xem trước từ vựng Unit 11 tại đây.
 • 17/2 – 1/3:
  • Ôn tập Units 9 & 10 để chuẩn bị cho bài kiểm tra của giáo viên.
  • Tra Vocabulary Unit 11 (đã gửi nội dung từ 3/2 – 7/2)
  • Grammar Unit 11: Ôn tập Reduced Relative Clauses (Mệnh đề Quan hệ Rút gọn) từ tài liệu HKI và tài liệu Grammar Units 9 & 10
  • Làm Practice Test 1Practice Test 2 của Unit 11

Lớp Anh 11A2:

 • 3/2 – 9/2: Ôn và làm lại bài tập Unit 9, 10, 11
 • 17/2 – 1/3: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.

Lớp Anh 11C1

 • 3/2 – 9/2:
  • Học từ vựng thuộc hai Unit 9, 10
  • Ôn các thì trong tiếng Anh, cấu trúc ngữ pháp Relative Clause (mệnh đề quan hệ)
  • Xem và tải nội dung bài tập tại đây.
 • 17/2 – 1/3:
  • Ôn từ vựng unit 9, 10, 11
  • Ôn cấu trúc ngữ pháp Relative Clause (mệnh đề quan hệ) gồm: 
   • Defining and Non-defining Relative Clause (Mệnh đề quan hệ xác định và không xác định)
   • Relative Pronouns with prepositions (Đại từ quan hệ có giới từ)
   • Relative clause replaced by participles and to infinitive (Mệnh đề quan hệ thay thế bằng phân từ và động từ nguyên mẫu có to)
  • Tài liệu 1: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.
  • Tài liệu 2: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.

Lớp Anh 12A1:

 • 3/2 – 9/2:
  • Ôn tập bài Unit 10
  • Xem trước Unit 11 tại đây.
 • 17/2 – 1/3: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.

Lớp Anh 12A2: 

 • 3/2 -9/2: Học sinh ôn tập các nội dung sau:
  • Modal Verbs (động từ khiếm khuyết)
  • Passive Voice (thể bị động)
  • Từ vựng bài 10
 • 17/2 – 23/2:
  • Tải liệu 1: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.
  • Tài liệu 2: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.
 • 24/2 – 1/3:
  • Tải liệu 1: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.
  • Tài liệu 2: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.

Lớp Anh 12C1

 • 3/2 – 9/2: Ôn và làm lại bài tập Unit 10, 11
 • 17/2 – 1/3: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.

Hướng dẫn ôn tập môn Hóa học

Nội dung ôn tập cho học sinh các lớp Hóa học từ hôm nay đến 1/3/2020:

Lớp Hóa 10A1:

 • 3/2 – 9/2: Xem và tải nội dung tại đây.
 • 10/2 – 16/2: Bài 29 Oxi – Ozon: Xem và tải nội dung tại đây.
 • 17/2 – 23/2: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.

Lớp Hóa 10A2: 

 • 3/2 – 9/2: Ôn tập lý thuyết chương 5, 6 và làm bài tập  viết phương trình hóa học, nhận biết chất của chương 5 (đã phát).
 • 17/2 – 23/2: 
  • Xem và tải nội dung tại đây.
  • Làm bài tập 1 (câu a,b,c,d,e,f,g) và bài tập 2,13,15,19,20.
  • Học sinh chụp và gửi lại bài làm vào email contact@tamkhoi.edu.vn trước 22/2/2020.

Lớp Hóa 10C1: 

Lớp Hóa 10C2: 

 • 3/2 – 9/2:
  • Ôn tập lại chương Halogen.
  • Làm các bài tập nâng cao (đề cương giáo viên đã phát).
  • Đọc trước bài Oxi-Ozon và bài Lưu huỳnh.
 • 17/2 – 1/3: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.

Lớp Hóa 11A1

Lớp Hóa 11A2: 

 • 3/2 – 9/2: Làm bài tập Ankan, Anken
 • 17/2 – 23/2: Xem và tải nội dung tại đây.

Lớp Hóa 11C1

 • 3/2 – 9/2:
  • Ôn lại lý thuyết bài Ankan và Anken.
  • Làm bài tập dạng “Đốt cháy anken” (cả 1 chất và nhiều chất).
  • Đọc trước bài Ankadien và Ankin.
 • 17/2 – 1/3: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.

Lớp Hóa 12A1

 • 3/2 – 9/2
 • 17/2 -23/2:  Xem và tải nội dung tại đây.

Lớp Hóa 12C1: 

 

Hướng dẫn ôn tập môn Vật lý

Nội dung ôn tập cho học sinh các lớp Vật lý từ hôm nay đến 1/3/2020

Lớp Lý 10A1:

 • 3/2 – 9/2: Học sinh ôn công thức chương 4 (Các định luật bảo toàn tới bài Động năng) và các dạng bài tập đã làm.
 • 17/2 – 23/2: 
  • Lý thuyết: Học bài Thế năng. Học sinh ghi nhớ các công thức: 26.2, 26.3, 26.4 26.5, 26.6, 26.7 (trang 137 – 140, SGK Vật lý lớp 10).
  • Bài tập: làm các bài tập 2, 3, 4, 5, 6 (trang 141, SGK Vật lý lớp 10).
 • 24/2 – 1/3: 
  • Lý thuyết: Học bài Cơ năng. Học sinh ghi nhớ các công thức: 27.1, 27.5, 27.6 (trang 142 – 144, SGK Vật lý lớp 10).
  • Bài tập: làm các bài tập 4.46, 4.47, 4.48, 4.49 (trang 70 – 71, sách Bài tập Vật lý 10 HK2 đã phát cho học sinh).

Lớp Lý 10A2: 

 • 3/2 – 9/2: Xem và tải nội dung tại đây.
 • 17/2 – 1/3: 
  • Xem và tải nội dung tại đây.
  • Học sinh nộp lại bài làm qua email contact@tamkhoi.edu.vn trước 1/3/2020 (làm trực tiếp trên file hoặc làm vào giấy và chụp hình bài làm). 

Lớp Lý 10C1: 

 • 3/2 – 9/2: Ôn chương 4: Các định luật bảo toàn. Xem lại lý thuyết và làm các bài tập từ đầu chương đến bài Động năng.
 • 17/2 – 22/2: 
  • Xem và tải nội dung tại đây.
  • Học sinh nộp bài trước 22/2/2020
 • 24/2 – 1/3: Xem và tải nội dung tại đây.

Lớp Lý 10C2: 

Lớp Lý 11A1

 • 3/2 – 9/2: Xem và tải nội dung tại đây.
 • 17/2 – 1/3:
  • Học sinh đọc lý thuyết trang 13, tài liệu đã phát.
  • Xem và tải nội dung bài tập tại đây.

Lớp Lý 11A2:

 • 3/2 – 9/2: Học sinh ôn lại công thức và các dạng bài tập đã làm của chương 4 (Từ trường).
 • 17/2 – 23/2:
  • Học bài Từ thông – Cảm ứng điện từ. Học sinh ghi nhớ  công thức: 23.1 và nắm cách xác định chiều dòng điện cảm ứng (trang 142, SGK Vật lý lớp 11).

  • Học bài Suất điện động càm ứng. Học sinh ghi nhớ  công thức: 24.4 (trang 149, SGK Vật lý lớp 11).

  • Bài tập: làm các bài tập 1, 2, 3, 4 (trang 79 – 80, Tài liệu Vật lý 11 HK2 đã được phát cho học sinh).

 • 24/2 – 1/3
  • Lý thuyết: Học bài Tự cảm. Học sinh ghi nhớ các công thức: 25.1, 25.2, 25.3 (trang 153 – 156, SGK Vật lý lớp 11).

  • Bài tập: làm các bài tập 7, 8, 9 (trang 80 và 81, Tài liệu vật lý 11 HK2).

Lớp Lý 11C1: 

 • 3/2 – 9/2: Xem và tải nội dung tại đây.
 • 17/2 – 23/2: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.

Lớp Lý 12A1 + Lớp Lý 12A2: 

 • 3/2 – 9/2: Xem lại phần cơ bản và vận dụng chương IV, chương V, chương VI (Thuyết lượng tử và Quang điện)
 • 17/2 – 1/3: Xem và tải nội dung tại đây.

Lớp Lý 12C1: 

 • 3/2 – 9/2: Xem và tải nội dung tại đây.
 • 17/2 – 23/2: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.

 

Hướng dẫn ôn tập môn Toán

Nội dung ôn tập cho học sinh các lớp Toán từ hôm nay đến 1/3/2020:

Lớp Toán 9A1:

 • 3/2 – 9/2: Xem và tải nội dung tại đây.
 • 17/2 – 1/3:
  • Tài liệu 1 (Lý thuyết và bài tập đại số): Xem và tải nội dung tại đây.
  • Tài liệu 2 (Bài tập đại số): Xem và tải nội dung tại đây.
  • Tài liệu 3 (Bài tập hình học): Xem và tải nội dung tại đây.

Lớp Toán 9A2:

 • 3/2 –  9/2:
  • Hình Học: Học thuộc các định lí từ bài Góc ở tâm đến bài Góc có đỉnh bên trong đường tròn. Xem lại các dạng bài tập đã làm.
  • Đại số : Xem lại các bài tập về giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng. Giải toán bằng cách lập hệ phương trình.
  • Học sinh có thể làm các dạng bài tập này trong đề cương của trung tâm hoặc đề cương riêng của trường.
 • 17/2 – 1/3:
  • Xem và tải nội dung tại đây
  • Học sinh làm chuyên đề 1 và 2 , hoàn thành các nội dung đã học trong phần Hình học.

Lớp Toán 9A3:

 • 3/2 – 9/2:
  • Đại số: HS giải lại các bài hệ phương trình bằng phương pháp cộng, phương pháp thế (bài tập trang 30 đến 32), phương trình bậc 2 (bài tập trang 44, 45), làm lại các bài toán thực tế trang 34 đến 38.
  • Hình học: Bài 8, 10, 11, 12 trang 100 tài liệu Tam Khôi.
 • 17/2 – 23/2:
  • Sử dụng tài liệu của trung tâm
  • Đại số: Làm cái bài tập trong đề thi HK2  theo thứ tự như sau:
   Trang 157: đề quận 3, bài 1, 2
   Trang  159: đề quận 6, câu 1 và 3
   Trang 166: đề quận Phú Nhuận,  bài 1 và 2
   Trang 169: đề quận 3, bài 1 và 2
   Trang 170: đề quận 5, câu 1 và 2
  • Hình học:
   Làm bài 10,11,12, 17 trang 68
   Bài 1,2,7,8 trang 70
 • 24/2 – 1/3:
  • Hình học:
   Bài 5 (trang 128), bài 4, 6 (trang 129) 
   Bài 4, 5 (trang 130), bài 4 (trang 133), bài 3, 5 (trang 135)
    

Lớp Toán 9C1:

 • 3/2 – 9/2: Làm bài 8, 10, 11, 12 trang 100 (tài liệu Tam Khôi).
 • 17/2 – 23/2: sử dụng tài liệu Tam Khôi
  • Làm bài 10,11,12, 17 trang 68
  • Bài 1,2,7,8 trang 70 
 • 24/2 – 1/3:
  • Bài 5 (trang 128), bài 4, 6 (trang 129)
  • Bài 4, 5 (trang 130), bài 4 (trang 133), bài 3, 5 (trang 135)

Lớp Toán 10A1:

 • 3/2 – 9/2:
  • Đại số: Xem lại công thức và các dạng bài tập về bất phương trình chứa căn, bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
  • Hình Học: Xem lại các dạng bài tập về viết phương trình đường thẳng (phương trình các cạnh , đường cao, trung tuyến, trung trực), khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng, góc giữa hai đường thẳng.
  • Học sinh có thể làm các dạng bài tập này trong đề cương của trung tâm hoặc đề cương riêng của trường.
 • 17/2 – 1/3: Học sinh sử dụng tài liệu Tam Khôi:
  • Làm bài 1, 2 trang 73,74,
  • Làm bài bài 12, 13 tr 76
  • Làm bài 11 – 15 trang 138, 139

Lớp Toán 10A2: 

Lớp Toán 10C1:

 • 3/2 – 9/2:
  • Hình học: bài 15, 26, 27, 28 (a,b) trang 129,130 + bài 9,10,11, 12, 18 trang 138, 139 tài liệu Tam Khôi.
  • Đại số: bài tập từ trang 66 đến 72.
  • Lượng giác: Hệ thức lượng giác cơ bản: 6 công thức (trang 82), công thức cộng trang 88, bài tập trong 2 nội dung.
 • 17/2 – 23/2:
  • Lượng giác: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.
  • Hình học:
   Làm bài 7, 8, 9 trang 131 (tài liệu Tam Khôi)

   Làm bài 13, 14 trang 139 (tài liệu Tam Khôi)

   Học sinh chụp hình bài giải, gửi về email contact@tamkhoi.edu.vn trước 23/2/2020
 • 24/2 – 1/3:
  • Hình học:
   Bài 4, 5 (trang 171 – Đề 31),
   Bài 1, 2, 3 (câu 1, 2), 4 (trang 173 – Đề 36).

   Học sinh chụp hình bài giải, gửi về email contact@tamkhoi.edu.vn trước 1/3/2020

Lớp Toán 10C2

 • 3/2 – 9/2: Làm 4 đề đầu Mục “Đề kiểm tra giữa HK2” trong giáo trình.
 • 17/2 – 1/3:
  • Làm các đề 29, 30, 31, 32, 33, 34 (từ trang 170 đến trang 172) vào tập (tập học ở Tam Khôi hay tập riêng đều được. Học sinh có thể làm ra giấy đôi để lưu trữ làm tài liệu ôn tập).
  • Học sinh nộp bài lại cho giáo viên chấm tại lớp vào ngày đầu tiên đi học lại và lần lượt lên bảng trình bày lại.

Lớp Toán 11A1

 • 3/2 – 9/2: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.
 • 17/2 – 23/2: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.
 • 24/2 – 1/3: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.

Lớp Toán 11A2

 • Đại số: Ôn lại lý thuyết và bài tập Giới hạn dãy số
 • Hình học: Ôn lại lý thuyết và bài tập Đường thẳng vuông góc mặt phẳng

Lớp Toán 11C1

 • 3/2 – 9/2: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.
 • 17/2 – 23/2: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.
 • 24/2 – 1/3: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.
 • 9/3 – 16/3: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.

Lớp Toán 11C2:

 • 3/2 – 9/2:
  • Đại số: Ôn tập lại giới hạn từ trang 66 đến 80, làm lại các bài tập cũ.
  • Hình học: Ôn tập lại lý thuyết phần đường thẳng vuông góc với mặt phẳng; góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Rèn luyện các bài tập: Ví dụ 2, Ví dụ 7 và bài 9 trang 166, 167, 168.
 • 17/2 – 1/3: 
  • Giải tích: Xem và tải nội dung bài tập tại đây. (17/2 – 23/2)
  • Hình học: Xem và tải nội dung bài tập tại đây.

Lớp Toán 12A1

 • Đại số: Ôn lại lý thuyết và bài tập Nguyên hàm 
 • Hình học: Ôn lại lý thuyết và bài tập Hình học không gian Oxyz

Lớp Toán 12A2 + Lớp Toán 12C2:

 • 3/2 – 9/2: Làm 4 đề đầu Mục “Đề kiểm tra giữa HK2” trong giáo trình.
 • 17/2 – 1/3:
  • Làm các đề 7, 8, 9, 10, 11 (từ trang 185 đến trang 199) ra giấy đôi.
  • Phần trắc nghiệm: các câu nhìn vào là chọn được đúng đáp án thì chỉ ghi đáp án, các câu cần tính toán thì ghi đáp án kèm trình bày lời giải ngắn gọn. Hình vẽ dùng thước hay vẽ tay đều được.
  • Phần tự luận: trình bày đầy đủ.
  • Học sinh nộp bài trực tiếp cho ghi danh vào ngày đầu  tiên đi học lại.

Thông báo nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh từ virus Corona [Cập nhật]

[Cập nhật ngày 15/2/2020]

Ngày 14/2/2020, UBND TP.HCM đã ra công văn số 544/UBND-VX, cho phép kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh đến hết tháng 2/2020. 

Học sinh Tam Khôi sẽ tiếp tục nghỉ học đến hết 1/3/2020. Học sinh sẽ đi học lại từ 2/3/2020

Quý Phụ huynh và các em học sinh có thể liên hệ trực tiếp bàn ghi danh hoặc qua các số điện thoại 028 3957 1947 – 028 3636 5526  khi có nhu cầu đăng ký các lớp học tại Tam Khôi.

Quý Phụ huynh và các em học sinh vui lòng xem công văn của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại đây.

[Cập nhật ngày 7/2/2020]

Theo công văn 396/UBND-VX ngày 06/02/2020, UBND TP.HCM cho phép kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục thành phố (HCM) đến hết ngày 16 tháng 02 năm 2020.

Vì vậy, học sinh Tam Khôi sẽ tiếp tục nghỉ học đến hết 16/2/2020. Học sinh sẽ đi học lại từ 17/2/2020

Quý Phụ huynh và các em học sinh có thể liên hệ trực tiếp bàn ghi danh hoặc qua các số điện thoại 028 3957 1947 – 028 3636 5526  khi có nhu cầu đăng ký các lớp học tại Tam Khôi.

Quý Phụ huynh và các em học sinh vui lòng xem công văn của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại đây.

Thông báo ngày 2/2/2020

Theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM vào lúc 17h50 ngày 2/2/2020 về việc phòng tránh dịch bệnh do virus Corona gây ra, học sinh Tam Khôi sẽ tiếp tục nghỉ học trong 07 ngày, từ  ngày 3/2/2020 đến hết ngày 9/2/2020.

Học sinh sẽ đi học lại vào thứ 2, 10/2/2020.

Tam Khôi vẫn hoạt động bình thường từ ngày 3/2/2020 để Quý Phụ huynh và các em học sinh có thể liên hệ tư vấn và đăng ký các lớp học tại Tam Khôi.

Quý Phụ huynh và các em học sinh vui lòng xem công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM tại đây.