26/04/2018

Nguyễn Thị Thùy Sương

Giáo viên Tam Khôi rất tận tình, giảng bài rất dễ hiểu và luôn có cách giải rất hay, giúp em cải thiện điểm số rất nhiều trong lớp.

— 

NGUYỄN THỊ THÙY SƯƠNG

HỌC SINH LỚP 12