29/04/2019

Từ Khả Danh

Cô Thúy giảng bài dễ hiểu. Cô biết nhắm đúng vào những chỗ học sinh không hiểu để giảng rõ. Đặc biệt cô còn tận tình nhắc nhở khi chúng em làm sai.

TỪ KHẢ DANH

HỌC SINH LỚP 10