27/04/2019

Trương Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Cô Hương dạy môn Lý giảng bài cực dễ hiểu. Cô còn có giọng nói rất dễ chịu.

TRƯƠNG NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

HỌC SINH LỚP 11