28/04/2018

Dương Nhân Tâm

Em thích nhất là thầy Tấn Phú vì thầy dạy dễ hiểu. Bằng cách cho những ví dụ sinh động, thầy giúp em dễ tiếp thu bài hơn rất nhiều.

DƯƠNG NHÂN TÂM

HỌC SINH LỚP 10