27/04/2019

Trần Nguyễn Thanh Lan

Thầy Tân giảng bài dễ hiểu, luôn nhiệt tình và chú tâm vào tiết học.

TRẦN NGUYỄN THANH LAN

HỌC SINH LỚP 12