02/03/2016

Thông tin diễn giả

TÔ THỊ HOÀNG LAN

  • Chuyên viên Tâm lý – Hình học được ủy quyền tại Việt Nam
  • Giám đốc Trung tâm Tam Khôi
  • Diễn giả chính khóa tập huấn giáo viên “Khơi nguồn sáng tạo”