26/04/2018

Ngô Văn Quân

Em yêu thích cô Ly dạy Hóa vì cô giảng bài rất kỹ. Đặc biệt nếu em không hiểu cô sẽ tận tình giảng lại bài đó.

— 

NGÔ VĂN QUÂN

HỌC SINH LỚP 12