26/04/2018

Trần Thị Huỳnh Tiên

Ở Tam Khôi, em được học kiến thức, còn được học kỹ năng sống và trải qua các kỳ thi thử để biết mình còn thiếu sót gì mà cải thiện.

— 

TRẦN THỊ HUỲNH TIÊN

HỌC SINH LỚP 12