29/04/2019

Phan Thị Hồng Trâm

Cô Liên có tính cách thoải mái, giảng bài to rõ và vô cùng dễ chịu với học sinh.

PHAN THỊ HỒNG TRÂM

HỌC SINH LỚP 12