26/06/2018

Từ Hỷ Di

Em thích không gian học tập ở Tam Khôi và giáo viên ở đây. Sau khi học ở Tam Khôi, em hiểu bài hơn và đạt được điểm cao trong các kỳ thi.

— 

TỪ HỶ DI

HỌC SINH LỚP 11