29/04/2019

Nguyễn Thành Tài

Thầy cô Tam Khôi luôn chuyên tâm giảng dạy, ôn cho chúng em rất kĩ trước khi thi. Thầy cô cũng sẵn sàng ở lại giảng thêm dù hết giờ.

NGUYỄN THÀNH TÀI

HỌC SINH LỚP 9