27/04/2019

Nguyễn Ngọc Thục Anh

Điều làm em thấy thích nhất khi học với cô Nương là cô có hiểu biết sâu rộng, lại tận tâm với học sinh.

NGUYỄN NGỌC THỤC ANH

HỌC SINH LỚP 12