29/04/2019

Nguyễn Lý Phương Thảo

Thầy Trí có tính tình vui vẻ. Khi học em dễ dàng hỏi lại thầy những chỗ chưa hiểu và dễ tiếp thu bài hơn.

NGUYỄN LÝ PHƯƠNG THẢO

HỌC SINH LỚP 10