31/05/2019

Nguyễn Hoàng Mỹ Tiên

Cô giảng bài kỹ và quan tâm đến sự tiếp thu của học sinh trong lớp.

NGUYỄN HOÀNG MỸ TIÊN

HỌC SINH LỚP 9