29/04/2019

Nguyễn Hoàng Mỹ Tiên

Nguyễn Hoàng Mỹ Tiên

Cô giảng bài kỹ và quan tâm đến sự tiếp thu của học sinh trong lớp.

NGUYỄN HOÀNG MỸ TIÊN

HỌC SINH LỚP 9