26/04/2019

Nguyễn Hoàng Long

Thầy Thuận dễ gần, vui tính, quan tâm đến học sinh, thấu hiểu cách làm bài và có phương pháp giúp đỡ học sinh.

NGUYỄN HOÀNG LONG

HỌC SINH LỚP 12