27/04/2018

Trần Gia Bảo

Em đặc biệt yêu thích cô Thúy dạy Hóa vì cô dạy dễ hiểu.

— 

TRẦN GIA BẢO

HỌC SINH LỚP 10