11/06/2020

Nghiêm Gia Kỳ

Em được hiểu rõ hơn về kiến thức, học hỏi thêm kiến thức mới. Em đã biết giải quyết những câu hỏi khó trong bài học.

NGHIÊM GIA KỲ

HỌC SINH LỚP 9