29/04/2019

Mai Quế Trâm

Nhờ học với thầy Việt, em thấy hiểu bài hơn. Thầy còn rất dễ thương nên khi học trong lớp em thấy rất vui vẻ.

MAI QUẾ TRÂM

HỌC SINH LỚP 10