Thời khóa biểu

L
Hai Ba Năm Sáu Bảy CN
T
H
L
V
A
H
T
T
A
H
L
V
A
H
T
T
A
T
Văn Hóa Anh Toán Sinh

10A1

Hóa
 • Thứ 2 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 4 (19h35 – 21h05)

Cô Nguyễn Thị Thanh Thúy


Anh
 • Thứ 3 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 5 (18h00 – 19h30)

Cô Cao Thị Ánh Hồng


Toán
 • Thứ 3 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 5 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 7 (19h35 – 21h05)

Thầy Phạm Quốc Việt


 • Chủ nhật (8h00 – 11h15)

Thầy Trần Tấn Phú


10A2

Toán
 • Thứ 2 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 4 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 6 (18h00 – 19h30)

Thầy Phạm Hữu Phước


Anh
 • Thứ 4 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 6 (19h35 – 21h05)

Thầy Đào Vũ Trí


 • Thứ 3 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 5 (18h00 – 19h30)

Thầy Nguyễn Anh Tuấn


Hóa
 • Thứ 3 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 5 (19h35 – 21h05)

Cô Nguyễn Minh Châu


10A3

Văn
 • Thứ 3 (18h00 – 19h30)

Thầy Trần Ngọc Thuận


Văn
 • Thứ 5 (18h00 – 19h30)

Thầy Nguyễn Phước Bảo Khôi