Thời khóa biểu

H
Hai Ba Năm Sáu Bảy CN
H
T
T
L
A
T
L
T
L
H
A
T
L
T
Văn Hóa Anh Toán Sinh

10C1

Toán
 • Thứ 3 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 5 (18h00 – 19h30)

Cô Tô Thị Hoàng Lan


Toán
 • Thứ 7 (18h00 – 19h30)

Cô Phan Ngọc Yến


Anh
 • Thứ 4 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 6 (18h00 – 19h30)

Cô Đặng Ánh Như


 • Thứ 4 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 6 (19h35 – 21h05)

Cô Nguyễn Thị Huy


Hóa
 • Chủ nhật (8h00 – 11h15)

Thầy Lê Trung Hải


10C2

Hóa
 • Thứ 2 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 6 (18h00 – 19h30)

Thầy Trương Tấn Phát


Toán
 • Thứ 2 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 4 (19h35 – 21h05)
 • Thứ 6 (19h35 – 21h05)

Cô Nguyễn Thị Ngọc Nga


 • Thứ 3 (18h00 – 19h30)
 • Thứ 5 (18h00 – 19h30)

Cô Trần Thị Diễm Hương