27/04/2018

Lâm Kim Tuyền

Em thích các buổi học kỹ năng sống trong các khóa học vì các buổi học đó giúp em thoải mái, mở rộng hơn cách hiểu biết của mình về cuộc sống.

— 

LÂM KIM TUYỀN

HỌC SINH LỚP 11