27/04/2018

Nguyễn Thế Huy

Điều em thích nhất là cơ sở vật chất đầy đủ, các giáo viên đều thân thiện vui vẻ, các chị ở bàn ghi danh cũng vậy.

— 

NGUYỄN THẾ HUY

HỌC SINH LỚP 11