27/04/2019

Huỳnh Khoang Trí

Em được cô hướng dẫn giải bài và phân tích các loại bài tập khác nhau. Cô còn hướng dẫn các phương pháp giải nhanh.

HUỲNH KHOANG TRÍ

HỌC SINH LỚP 12