27/04/2018

Lưu Kim Ngân

Em thấy thầy Quốc Việt dạy rất vui và dễ hiểu. Em mong thầy dạy lớp 11 để em được học với thầy tiếp.

— 

LƯU KIM NGÂN

HỌC SINH LỚP 10