27/04/2018

Trần Nguyễn Trà My

Em rất thích học với thầy Việt. Thầy siêu tốt. Thầy tốt nhất quả đất.

— 

TRẦN NGUYỄN TRÀ MY

HỌC SINH LỚP 10