11/06/2020

Hồ Phan Đức Minh

Em đặc biệt yêu thích cô Hồng (môn Anh) vì cô giảng dễ hiểu, hiền và cô quan tâm học sinh.

HỒ PHAN ĐỨC MINH

HỌC SINH LỚP 10