26/04/2018

Trần Chiều Xuân

Ở Tam Khôi có những chuyên đề kỹ năng sống giúp em áp dụng cho các vấn đề của cuộc sống, có trợ giảng riêng cho những bạn không hiểu bài hoặc tham gia vào vào lớp trễ bị mất bài. Đặc biệt, Tam Khôi có kệ sách để cho học sinh có thể đọc mỗi khi ngồi đợi phụ huynh.

TRẦN CHIỀU XUÂN

HỌC SINH LỚP 12