28/04/2018

Huỳnh Ngọc Phương Anh

Ngoài việc học văn hóa ra, em thích nhất là học chuyên đề kỹ năng sống ở Tam Khôi. Khi học ở Tam Khôi, em có thể học tốt hơn việc học chính khóa ở trường và vận dụng kỹ năng sống vào đời sống hằng ngày một cách tốt nhất.

HUỲNH NGỌC PHƯƠNG ANH

HỌC SINH LỚP 9