Những học sinh đạt thành tích xuất sắc nhất trong khóa.

Khen thưởng học sinh xuất sắc khóa 2, năm học 2020 – 2021

Chúc mừng những học sinh đã đạt kết quả xuất sắc trong khóa học đầu tiên của năm học 2020 - 2021.

Khen thưởng học sinh xuất sắc khóa 1, năm học 2020 – 2021

Chúc mừng các bạn học sinh có tên trong bảng vàng khóa 3.

Khen thưởng học sinh xuất sắc khóa 3, năm học 2019 – 2020

Chúc mừng các bạn học sinh đã đạt kết quả xuất sắc nhất trong khóa 2.

Khen thưởng học sinh xuất sắc khóa 2, năm học 2019 – 2020

Chúc mừng những học sinh xuất sắc đầu tiên trong năm học 2019 - 2020.

Vinh danh học sinh xuất sắc khóa 1, năm học 2019 – 2020

Khen thưởng học sinh xuất sắc nhất khóa 4, năm học 2018 - 2019.

Vinh danh học sinh xuất sắc khóa 4, năm học 2018 – 2019

Chúc mừng học sinh Tam Khôi đạt kết quả xuất sắc nhất trong khóa.

Khen thưởng học sinh xuất sắc khóa 3, năm học 2018 – 2019

Những gương mặt xuất sắc nhất của khóa 2 năm học 2018 - 2019.

Vinh danh học sinh xuất sắc khóa 2, năm học 2018 – 2019

Những gương mặt xuất sắc đầu tiên của năm học 2018 - 2019.

Vinh danh học sinh xuất sắc khóa 1, năm học 2018 – 2019

Hình ảnh khen thưởng học sinh đạt kết quả xuất sắc nhất lớp khóa 4.

Tuyên dương học sinh xuất sắc khóa 4, năm học 2017 – 2018

Tuyên dương những học sinh xuất sắc nhất của khóa 3.

Tuyên dương học sinh xuất sắc khóa 3, năm học 2017 – 2018

Vinh danh học sinh đạt kết quả xuất sắc khóa 2, năm học 2017 - 2018.

Tuyên dương học sinh xuất sắc khóa 2, năm học 2017 – 2018

Trao thưởng học sinh xuất sắc khóa 1, năm học 2017 - 2018

Tuyên dương học sinh xuất sắc khóa 1, năm học 2017 – 2018

Trao thưởng cho học sinh xuất sắc khóa 4, năm học 2016 - 2017.

Tuyên dương học sinh xuất sắc khóa 4, năm học 2016 – 2017

Tuyên dương học sinh đạt kết quả xuất sắc khóa 3, năm học 2016 - 2017.

Học sinh xuất sắc khóa 3, năm học 2016 – 2017

Trao thưởng cho học sinh đạt kết quả xuất sắc nhất trong khóa 2, năm học 2016 - 2017.

Tuyên dương học sinh xuất sắc khóa 2, năm học 2016 – 2017

Những gương mặt xuất sắc nhất khóa 1, năm học 2016 - 2017.

Tuyên dương học sinh xuất sắc khóa 1, năm học 2016 – 2017

Những gương mặt xuất sắc của khóa 4 năm học 2015 - 2016.

Học sinh xuất sắc khóa 4 năm học 2015 – 2016

Những gương mặt xuất sắc nhất của khóa 3, năm học 2015 - 2016

Học sinh xuất sắc khóa 3 năm học 2015 – 2016

Những gương mặt đạt kết quả xuất sắc của khóa 2, năm học 2015 - 2016.

Học sinh xuất sắc khóa 2 năm học 2015 – 2016

Những gương mặt xuất sắc nhất của khóa đầu tiên năm học 2015 - 2016

Học sinh xuất sắc khóa 1 năm học 2015 – 2016

Những gương mặt xuất sắc nhất của khóa 4 năm học 2014 - 2015

Học sinh xuất sắc khóa 4 năm học 2014 – 2015

Những gương mặt xuất sắc của khóa 3 năm học 2014 - 2015.

Học sinh xuất sắc khóa 3 năm học 2014 – 2015

Những gương mặt xuất sắc nhất của khóa 2 năm học 2014 - 2015.

Tuyên dương học sinh xuất sắc khóa 2 năm học 2014 – 2015